Wegwijs achter de schermen

Inrichtende macht & Directie

De Wingerd is een kunstzinnige basisschool die de visie van de steinerpedagogie uitdraagt. De vzw Vrije Rudolf Steinerschool Yggdrasil vormt het schoolbestuur, ook wel de inrichtende macht genoemd. Dit is het orgaan dat alle juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor de Vlaamse Gemeenschap, die enerzijds de werkingsmiddelen verschaft en de personeelskosten draagt, maar anderzijds ook instaat voor controle en toezicht.

Het bestuur delegeert alle taken en bevoegdheden aan de directeur die het algemeen beleid uittekent voor de lange- en middellange termijn. De directeur heeft de opdracht deze functie in samenspraak met het bestuur voor te bereiden. Het gaat onder meer om de aanwending van de werkingstoelage, het personeelsbeleid en het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Sinds april 2018 leidt Leen Schillemans als fulltime directeur De Wingerd.

Momenteel is de samenstelling van het schoolbestuur als volgt:

Personeel van De Wingerd: Nanna Cornelis, Deborah Janssens (secretaris), Lore Dziwak, Isha Van Ginneken

Ouders van De Wingerd: Andrea Kleine Punte (voorzitter), Rudi Mertens, Keije Van Hoorick (penningmeester)

Het schoolbestuur is bereikbaar via het algemeen onthaal van de school.

Pedagogisch college

Alle leerkrachten van De Wingerd behoren tot het Pedagogisch College. Zij komen wekelijks samen om de pedagogische werking en de - soms individuele - begeleiding van leerlingen te bespreken. Het Pedagogisch College staat in voor de uitvoering en de eigentijdse toepassing van de uitgangspunten van de Steinerpedagogie.

De expertisegroep pedagogie geeft sturing aan het Pedagogisch College en is verantwoordelijk voor de opvoedkundige doelstellingen van de school. Deze groep, onder leiding van de pedagogisch coördinator, wordt gevormd door de directeur en leerkrachten uit de kleuter- en lagere school, bijgestaan door het zorgteam. Zij bewaken de samenhang en de uitvoering van het pedagogische project en de realisatie van de eigen eindtermen van de Federatie van Vlaamse Steinerscholen, zoals die erkend werden door de overheid.

De Oudervereniging

Naast het bestuur door de vzw Yggdrasil heeft De Wingerd ook een vzw die instaat voor de fondsenwerving en de omkadering van de pedagogische werking.  Op de Wingerd is dit De Oudervereniging De Wingerd. Omdat de oudervereniging ook jaarlijks een aantal ouders afvaardigt in het bestuur van de vzw Yggdrasil, waarin ook de leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn, wordt er een actieve participatie van de ouders gegarandeerd in het overkoepelend bestuur.

De Algemene Vergadering van De Oudervereniging De Wingerd houdt toezicht op de werking van de basisschool. Zij bestaat uit een brede kring van dragende en actieve ouders, personeelsleden en andere leden. Jaarlijks wordt er een algemene oproep tot lidmaatschap gedaan binnen de gehele schoolgemeenschap. De Algemene Vergadering komt minstens twee keer per jaar samen om de nieuwe leden aan te nemen, de statuten te wijzigen, het schoolbestuur samen te stellen en de budgetten en jaarrekeningen goed te keuren. De Raad van Bestuur van De Oudervereniging wordt jaarlijks verkozen door de Algemene Vergadering en bestaat uit ouders en onderwijzend personeel. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de eigen middelen en ondersteunen de school financieel.

Vacature klasleerkracht klas 1 De Wingerd

Klasleerkracht voor klas 1

Omwille van een zwangerschap zoeken wij een zeer gemotiveerde, voltijdse leerkracht die zich nog dit schooljaar, ten laatste vanaf 14 maart 22, echt met deze groep en met onze school wil verbinden.
Verlenging van de opdracht in schooljaar 22-23 behoort tot de mogelijkheden.

Profiel
Je bezit het diploma van leerkracht basisonderwijs.
Je begeleidt de kinderen in hun cognitief, emotioneel en sociaal ontwikkelingsproces. Je hebt daarbij oog voor de individuele ontwikkeling van elk kind.
Je bent bereid om je diepgaand met de kinderen te verbinden via observatie en reflectie en met hen op pad te gaan.
Je kan je aanpassen aan de eigenheid van de school en komt afspraken na. Naast de klasgebonden verwachtingen zijn er ook schoolgebonden verwachtingen.
Je bent erg gemotiveerd voor je klasgroep, maar je denkt ook mee op schoolniveau.
Je bent geduldig en stelt het belang van de kinderen steeds voorop.
Je kan goed communiceren met kinderen, ouders en je wil samenwerken met collega's, zorgmedewerkers en co-teacher.
Ervaring met of opleiding in de Steinerpedagogie is een pluspunt. Je bent alleszins bereid je met deze pedagogie te verbinden.
Bij voorkeur kan je je dit schooljaar al enkele dagen vrijmaken voor kennismaking en observatie.
 
Aanbod
Je werkt 24 lestijden per week. Aanvangsbegeleiding en een mentor worden voorzien.
Je wordt verloond volgens de loonschalen van de Vlaamse overheid.
Wekelijks overleg met het pedagogisch college op donderdag van 15.30 tot 17.30.
 
Plaats van tewerkstelling
De Wingerd is een basisschool met een hecht en ervaren team op een fantastische, groene locatie.
Er wordt bewust gekozen om de school kleinschalig te houden door van elk leerjaar één klas te voorzien. Onze basisschool telt een 200-tal leerlingen. Er is een actieve oudergroep die zich met grote betrokkenheid inzet voor de school.  
Voor meer info: https://www.steinerschooldewingerd.be/
 
Zo snel mogelijk aanmelden met cv en motivatiebrief bij Leen Schillemans via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Indien uw kandidatuur wordt weerhouden, wordt u uitgenodigd voor een gesprek.