Info en inschrijven

Inschrijven schooljaar 2020 - 2021

 

Aanvraag inschrijving in De Wingerd voor schooljaar 2020 – 2021

Wenst u uw kind(eren) in te schrijven in De Wingerd vul dan hieronder (voor elk kind apart) een aanvraag in. U ontvangt onmiddellijk een bevestiging van uw aanvraag in uw mailbox. Datum & tijd van ontvangst gelden als volgorde van inschrijving. U kan maar 1 aanvraag indienen per kind. Tijdens de zomervakantie zijn wij gesloten en behandelen uw aanvraag vanaf 24 augustus 2020.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input
Please type your full name.
Please type your full name.

Invalid Input
Please type your full name.

Vanaf 5 mei om 10 uur vindt u hier het contactformulier aanvraag tot inschrijving.

U kan vanaf dat moment uw aanvraag indienen. Aanvragen worden chronologisch verwerkt, dus volgens het principe van wie eerst een aanvraag indient, wordt eerst ingeschreven. Het inschrijven zelf gebeurd ook digitaal. We voorzien een digitaal inschrijvingsformulier dat rustig ingevuld kan worden.

Wij vragen per kind een aparte aanvraag in te dienen via het contactformulier en volgende gegevens in te vullen:

Naam aanvrager

E-mail aanvrager

Naam en voornaam van het kind

Geboortedatum van het kind

Geboortejaar (voor kleuters) of leerjaar voor lagere school waarvoor u inschrijft

 

 

Update 18 maart 2020

Naar aanleiding van de huidige Coronamaatregelen kregen wij vanuit het Ministerie van Onderwijs volgende melding:

Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 voor het basis- en secundair onderwijs zijn opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april. Kinderen die al ingeschreven zijn, blijven ingeschreven. 

Concreet wil dit zeggen dat de voorrangsgroep (broers en zussen en kinderen van personeelsleden) vanaf 27 april om 10uur opnieuw een week de kans hebben om hun kinderen in te schrijven zoals voorzien was voor de schorsing van de lessen. Vanaf 5 mei vanaf 10 uur kunnen we vrije plaatsen toewijzen aan nieuwe gezinnen. Dit zal opnieuw op chronologische volgorde zijn. We gaan echter wel digitaal werken. We ontwikkelen momenteel een inschrijvingsformulier dat u op onze website zal kunnen vinden. Info over de school wordt voorlopig telefonisch, via mail of via de website verschaft. Informatieve bezoeken of gesprekken kunnen momenteel niet plaatsvinden.

Meer info en de link naar het formulier volgen later!

 

De voorrangsperiode is geldig voor alle kinderen die behoren tot één zelfde leefentiteit van een kind dat al ingeschreven is op school. Met leerlingen van dezelfde leefentiteit wordt bedoeld:

  • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen).

Bij deze groep hebben ook kinderen van personeelsleden van de school recht op inschrijving tijdens deze voorrangsperiode.

Capaciteit

We hanteren een maximumcapaciteit van 24 leerlingen voor alle klassen van 1 tot en met 6. Voor de kleuterklassen (met gemengde leeftijdsgroepen) voorzien we voor de drie oudste leeftijdsgroepen 22 kinderen per groep, voor de jongste groep zijn er dat 20.

Nuttige Documenten

 

Algemeen

Nieuwe ouders kunnen vanaf het begin van het schooljaar informatie opvragen over de kleuter- en lagere school via het onthaal. Er worden in de loop van het schooljaar ook meerdere info-avonden georganiseerd. Het is de uitdrukkelijke vraag van de school dat beide ouders een info-avond bijwonen, zodat ze zich een helder beeld kunnen vormen van zowel de pedagogie als de eigenheid van de steinerschool. Raadpleeg de kalender op deze site voor de exacte data. Er worden ook kijkmomenten voorzien op de school, en op aanvraag via het onthaal zijn bijkomende gesprekken mogelijk met het zorgteam.

Eerste kennismaking

Ouders die een inschrijving overwegen en een eerste kennismaking met de school wensen, vragen we steeds om ons eerst het online kennismakingsformulierin te vullen via deze link. Na verzending komt dit formulier automatisch bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U vindt ook een pdf onderaan deze pagina moest het online formulier niet werken, samen met de digitale schoolgids en 2 infobrochures betreffende de kleuter- en de lagere school.

Speciale onderwijsbehoeften

Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn welkom op de Wingerd als er een gezond evenwicht gevonden kan worden tussen wat de leerling vraagt en wat de school kan bieden. Als blijkt dat een kind meer of andere zorg nodig heeft, dan wordt in samenspraak met de ouders overwogen of de inschrijving wenselijk is. Het is mogelijk dat ook het CLB hierbij betrokken wordt. Het uitgangspunt van het gesprek zal altijd de vraag zijn of het goed is voor het kind om deel uit te maken van een bepaalde klas.

Gescheiden ouders

We gaan er bij de inschrijving van uit dat beide ouders achter de schoolkeuze staan, of dat het beslissingsrecht over de schoolkeuze aan de ondertekende ouder is toevertrouwd. Indien de beide ouders het niet eens zijn over de schoolkeuze, zal er een bijkomend gesprek gepland worden om eensgezindheid te bekomen. Wat het oudercontact en de ouderavonden betreft, wensen we zo vaak mogelijk de beide ouders te mogen ontvangen.

Capaciteit

We hanteren een maximumcapaciteit van 24 leerlingen voor alle klassen van 1 tot en met 6. Voor de kleuterklassen (met gemengde leeftijdsgroepen) voorzien we voor de drie oudste leeftijdsgroepen eveneens 22 kinderen per groep, voor de jongste groep zijn er dat 20.

Nuttige Documenten

 

 

Organisatie van schooltijden en lesuren

Schooluren

Alle klassen (peuter- en kleuterklassen en klassen 1-6) hebben gelijke schooltijden.

8.25u – 15.10u maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
8.25u – 12.10u woensdag
Om 8.10u kunnen de leerlingen naar de klas gebracht worden.

Kleuterschool

Een schooldag in de kleuterschool begint om 8.25u, maar vanaf 8.10u kan uw peuter of kleuter er reeds terecht. U helpt met het jasje en de pantoffels en neemt kort afscheid. 's Middags stoppen we om 12.10u, dan kunnen peuters en de kleinste kleuters buiten of in de gang van het kleutergebouw worden afgehaald (graag vooraf afspraken maken met de klasjuf). Koeken of een ander tussendoortje zijn in onze kleuterschool niet nodig, omdat we in de voormiddag samen iets eten en drinken in de klas. Een stuk fruit voor de fruitschaal is wenselijk. Wat wij op school aanbieden komt zoveel mogelijk uit biologische teelt.

Lagere school

De lessen vangen aan om 8.25u, de school opent om 8.10u. Voor 8.10u worden de leerlingen niet opgevangen door de leerkrachten. 's Middags eten alle kinderen samen met de klasleerkracht in hun eigen klas. Leerlingen mogen de school niet verlaten voor 15.10u (woensdag 12.10u) zonder geldige reden. Omwille van het familiale karakter blijven ouders vaak nog napraten op de speelplaats. Tot 15.25u draagt de leerkracht die op de speelplaats staat samen met de ouders de verantwoordelijkheid voor de kinderen.

Voorschoolse en naschoolse opvang

Alle dagen van de week voorziet de school voorschoolse opvang vanaf 7.30u.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voorziet de school ook naschoolse opvang van 15.25u tot 17.30u.

De kinderen krijgen een vieruurtje bestaande uit een gezonde koek, appel en water/sap. Ze mogen vrij spel kiezen waarna ze ook zelf weer opruimen. Alle kinderen kunnen buitenspelen, maar blijven steeds onder toezicht. Kinderen die hun huiswerk willen of moeten maken, mogen dit zeker doen.

Ouders die beroep willen doen op de kinderopvang, dienen een strippenkaart van 20 euro te kopen. Deze kaart is te verkrijgen tijdens de naschoolse opvang. De kaart is ook geldig voor de voorschoolse opvang.

Voorschoolse: 1 euro per kind per ochtend (ongeacht hoeveel minuten).

Naschoolse:

3 euro voor het eerste uur (tot 16.30u),

2 euro voor het tweede uur (van 16.30u tot 17.30u) per kind.

U krijgt een fiscaal attest voor de belastingaangifte.

Inschrijven in kleuter of lagere school

Lagere school

Het gelijke onderwijskansendecreet geeft alle ouders het recht hun kind in te schrijven in een school naar hun keuze. De leerling moet echter aan de toelatingsvoorwaarden voldoen en de juiste leeftijd hebben om in te stappen. De ouders, en vanaf 12 jaar ook de leerling zelf, moeten instemmen met het pedagogische project en het schoolreglement. Zesjarige leerlingen mogen pas starten in het lager onderwijs van een Nederlandstalige basisschool als ze het schooljaar voordien minimaal 220 halve dagen Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd hebben (effectieve aanwezigheid) of geslaagd zijn in een taaltest bij het CLB. Dat geldt ook voor de overstap van onze eigen kleuterklas naar onze eerste klas. De inschrijving van een zesjarige voor de eerste klas is dus voorwaardelijk. Dit geldt niet voor zevenjarige leerlingen.

Kleuterschool

De school organiseert tijdens het schooljaar meerdere infoavonden over de steinerpedagogie. Op deze avond krijgt u heel wat praktische informatie over de werking van de school, terwijl u ook uitgebreid de kans krijgt om vragen te stellen. Op woensdag kan u komen kijken hoe het er in een kleuterklas in de praktijk aan toe gaat. Op een steinerschool is dit volgens een weloverwogen methodiek, want ja, school kan anders! Kom een keertje kijken en overtuig uzelf. Aanmelden voor deze kijkmomenten kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Enkele voorwaarden en bepalingen

Je kind inschrijven kan in het schooljaar vóór het naar (een nieuwe) school gaat. 

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

•De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie

•De 1ste schooldag van februari

•De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas. 

Elke instap wordt vastgelegd in overleg tussen ouders en klasleerkracht.

Kinderen van personeelsleden en leden van eenzelfde leefentiteit (broers-zussen) krijgen voorrang tot inschrijving, conform de wettelijke regelgeving hieromtrent.

Inschrijven, inlopen en instappen

De administratieve inschrijving gebeurt normaal op het onthaal door minstens één van de ouders (of de wettelijke voogd). Wegens de Coronacrisis geldt er momenteel een afwijkende werkwijze. Updates vindt u op de startpagina. Breng steeds Kids-ID of SIS-kaart mee! Voordat uw kind werkelijk start in de klas kan het op een aangename wijze kennismaken met de kleuterjuf en de klas. U, als ouder, bent dan samen met uw kind welkom in de klas voor een echte eerste kennismaking. De werkelijke instap in de klas vindt plaats op het door u en de leerkracht overeengekomen moment. Vaak wordt er gekozen - indien dit praktisch mogelijk is en ook opportuun voor het kind - om geleidelijk te starten, bijvoorbeeld met 3 halve dagen per week.

Documenten voor inschrijvingen

Download de schoolgids, het kennismakingsformulier en de schoolbrochures als PDF

In de infobrochures voor de kleuter- en lagere school vindt u allerlei belangrijke praktische informatie over het reilen en zeilen op onze school. Wat gebeurt er op verjaardagen? Welke turnkledij en -pantoffels heb ik nodig? Wat te doen bij ziekte of afwezigheid? Welk materiaal heb ik verder nog nodig, en welke dingen krijg ik van de school? U kan de Pdf hier downloaden! Voorts ook de schoolgids met het schoolreglement, en het kennismakingsformulier voor nieuwe ouders.

 

Subcategorieën