Website Disclaimer, Privacyverklaring & Cookies

Privacyverklaring V.R.S. Yggdrasil

Steinerschool de Wingerd 

Onze school hecht veel belang aan de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers die betrokken zijn bij de dagelijkse werking van de school. Onze school verwerkt dan ook uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van onze opdracht als school. Met deze privacyverklaring willen wij jullie heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Welke informatie houden we bij?

We verzamelen doorheen de schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals op het moment van de inschrijving/aanname. We vragen alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie, –begeleiding en medewerkersadministratie. We gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. U mag steeds uw gegevens of die van uw kind inzien en wijzigen. Uw gegevens worden beheerd door de secretariaatsmedewerker, onder supervisie van de ICT-coördinator, de preventieadviseur en de directeur. Het schoolbestuur neemt de eindverantwoordelijkheid hierover.

Waar wordt de informatie bewaard en hoe wordt deze verwerkt?

De verzamelde persoonsgegevens verwerken we met de schoolcommunicatiesystemen Informat en Questi. Verder worden sommige gegevens opgenomen in databanken van de overheid, die allen voldoen aan de eisen van de GDPR. We maken met de softwareleverancier afspraken over het gebruik van die gegevens. De leverancier mag de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De persoonsgegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van de kinderen. Op Informat heeft enkel het secretariaat en de directie toegang. Op Questi hebben meerdere personen toegang, met name het secretariaat, de directie, de klas- en vakleerkrachten, zorgleerkrachten, en het CLB. In sommige gevallen worden gegevens doorgegeven aan verzekeringsinstellingen zoals AG Insurance en Idewe (preventie op het werk). 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand of die van uw kind(eren) verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de betrokkene of de ouders. De betrokkene of de ouder kan die toestemming ook op elk moment terug intrekken. 

De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school over jou verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake zijn. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie

ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de school. Voor verdere vragen over jouw privacyrechten kan je eveneens terecht bij het onthaal van de school.

Waarom worden de gegevens bewaard? Waarvoor worden deze gebruikt?

Wij gebruiken uw gegevens in alle integriteit en uitsluitend in het kader van een optimale pedagogische werking. Zo wordt er voornamelijk gemaild om een goede schoolcommunicatie te verwezenlijken zoals bij het verzenden van ons (twee-) wekelijks weekbericht, bij algemene schoolcorrespondentie (bv. algemene correspondentie over uw kind of zijn of haar klas, kerstkaart, uitnodigingen voor oudercontacten, algemene vergaderingen, opendeur of evenementen als concerten en tonelen, bij afwezigheid van de leerkracht, etc.) of andere interne zaken. Dat geldt eveneens voor berichten of bevragingen die vanuit het schoolbestuur, de werkgroep ouderschenkingen, de oudervereniging of klasvertegenwoordigers worden verspreid, waaronder oproepen voor activiteiten en meer. Voor leerkrachten en medewerkers geldt dit voor informatie vanuit de federatie, informatie met betrekking tot studiedagen, ...

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De school bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te realiseren en niet langer dan voorgeschreven door de wetgeving. Doorgaans is dit een jaar na het uitschrijven van uw kind of de samenwerking met de medewerker.

Wat bij schoolverandering?

Als je beslist om van school te veranderen, verwittig je ons onmiddellijk. Als de nieuwe school gegevens van uw kind opvraagt, vragen wij de ouders eerst schriftelijk om een toestemming. We geven geen informatie door als je dat niet wenst, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we bv. verplicht om een kopie van een eventueel gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, aan de nieuwe school te bezorgen. Ook wanneer uw kind overstapt naar een andere lagere school of secundaire school, hanteren we deze richtlijnen. 

Publicatie van beeldopnames (foto’s, filmpjes …)

Wij publiceren soms foto’s van leerlingen (en medewerkers) op onze website. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. 

Bij de inschrijving van uw kind op onze school vragen wij toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Ook hiervoor kan je altijd je toestemming nog intrekken. 

We wijzen erop dat deze regels ook voor jullie, als ouders en personeelsleden, gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnames waarop leerlingen, personeelsleden van de

school of andere personen herkenbaar zijn, niet maken, publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, beeld- of geluidsopnames maken.

De website www.steinerschooldewingerd.be

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.  

De school levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de school de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u het onthaal van de school contacteren.

Recht op inzage, toelichting kopie

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage en uitleg krijgen bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan opvragen. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen. Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden. Een kopie mag niet verspreid worden noch publiek worden gemaakt. De informatie mag bovendien enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. 

Een school dient, in het belang van de leerlingen, te kunnen communiceren met ouders en ouders via mail of telefonisch te kunnen bereiken. U kunt echter ten allen tijde laten weten indien u bepaalde correspondentie niet langer wenst te ontvangen en een voorstel formuleren hoe wij u wel mogen benaderen. Voor het wijzigen van gegevens en voor andere vragen met betrekking tot de privacyverklaring kan u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Cookies op deze website

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook deze website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat je naam, je adres of je leeftijd NIET op en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag, bijvoorbeeld je taal.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn:

1. Functionele cookies
Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies van externe partijen 
We maken bijvoorbeeld gebruik van Facebook, Youtube, ... en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de likes, video's en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook op onze sites te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.

3. Cookies voor websitestatistieken
Wij maken gebruik van een systeem om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of je een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we de sites verbeteren. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens gebruiken wij om bezoek aan onze sites te analyseren en daarmee websites te verbeteren.