Ouders en participatie

De Oudervereniging

Het belang van de ouders voor onze school kan niet worden onderschat. Zij zorgen voor een warme omhulling waarbinnen de leerkrachten en de directie hun pedagogische opdracht kunnen uitvoeren. In de oudervereniging kunnen ouders naar eigen inzicht bepaalde formele, juridische of financiële taken op zich nemen. Andere taken zijn dan weer gericht op de praktische en ondersteunende omkadering van het schoolleven. Op die manier geven de ouders mee vorm aan allerhande jaarfeesten die ons project zo eigen zijn. Omdat de taken en verantwoordelijkheden van de oudervereniging rechtstreeks het schoolgebeuren aanbelangen, worden alle beslissingen steeds genomen in overleg met de lerarengroep en de schoolleiding. Meer informatie over de oudervereniging vindt u onder de rubriek "Wegwijs achter de schermen".

De Klasouders

Voor een vlotte organisatie van het klasleven vragen klasleraars de hulp van één of meerdere klasouders. De klasouders vormen de sociale schakel tussen de ouders van de klas en de klasleerkracht. Zij regelen het ondersteunende werk bij de organisatie van ouderavonden, schoolreizen en toneelvoorstellingen. De klasouders stellen ook de poetslijst op van hun klas, zodat alle ouders in de loop van het schooljaar één keer aan de beurt komen om extra poetstaken op te nemen. Daarnaast helpen en mobiliseren zij waar nodig de andere ouders van de klas voor hulp bij bv. lezen, de handwerkles, een schooluitstap, soep koken, de jaarfeesten, de geschenkenbeurs, de Wingerdfuif en de opendag. Bovendien heeft de klasouder ook de begeleidende taak om nieuwe ouders open te ontvangen en hen wegwijs te maken in het schoolverloop.

De leerlingenraad

In het project van onze school willen we de leerlingen actief betrekken bij het brede scala van het schoolgebeuren. We willen hen niet alleen laten meedenken en meepraten, maar hen ook leren om problemen aan te kaarten en erover te discussiëren. Uiteraard willen we ook dat ze voorstellen doen, activiteiten organiseren, en zelf ondervinden wat realistisch is en wat haalbaar is. De leerlingenraad bestaat uit telkens 2 leerlingen uit L5 en L6, die maandelijks samenkomen met de directeur. Bij aanvang van elk schooljaar kunnen de leerlingen zich kandidaat stellen. De verkiezing gebeurt door stemming binnen de klas, waaraan de leerkracht niet mag deelnemen. De verkozen leerling met de meeste stemmen wordt aangeduid als voorzitter,  de tweede verkozene wordt aangeduid als secretaris. Beide leerlingen spreken in de leerlingenraad in de naam van heel hun klasgroep. Indien nodig kunnen zij de lagere klassen raadplegen in overleg met de respectievelijke klasleerkrachten. De leerlingenraad komt samen op de derde dinsdag van de maand, van 13 tot 13.30u. De secretaris beheert de agenda en maakt na elke vergadering het verslag op, dat wordt uitgehangen in de klas. De agenda wordt mee bepaald door alle leerlingen van de klas, die agendapunten kunnen aanbrengen via de ideeënbus in de klas.